Vogels

Algemeen
Aalscholver

Aasgier
Bergeend
Blauwborst
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bonte specht
Boomklever
Boompieper
Brandgans
Buizerd
Canadese gans
Eider
Ekster
Fazant
Fitis
Fuut
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Grasmus
Graspieper
Grauwe gans
Kalkoengier
Kauw
Kiekendief
Kleine mantelmeeuw
Kleine plevier
Kluut
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Lepelaar
Lijster
Meerkoet
Merel
Nijlgans
Oehoe
Ooievaar
Patrijs
Pelikaan
Poelruiter
Putter
Raaf
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Roodborsttapuit
Rosse grutto
Scholekster
Sneeuwuil
Spreeuw
Tjiftjaf
Torenvalk
Tureluur
Vink
Visdief
Wilde eend
Winterkoninkje
Witte ibis
Witte kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zilverreiger
Zwarte kraai
Zwarte specht
Zwartkop